کلاهک کلبه ای گرد

کلاهک اچ گالوانیزه

کلاهک بادی گالوانیزه

کانال گرد اسپیرال

سه راهی گالوانیزه
زانو 45 درجه گالوانیزه
زانو 90 درجه گالوانیزه
تبدیل گردبه گرد
تبدیل چهار گوش به گرد گالوانیزه