دریچه سقفی 4 طرفه خطی

دریچه سقفی چهار طرفه خطی

دریچه سقفی تایلی خطی

دریچه سقفی چهار طرفه آهنی

دریچه سقفی تایلی خورشیدی

دریچه سقفی دو طرفه آلومینیومی

دریچه سقفی تایلی دهش

دریچه سقفی سه طرفه آلومینیومی

دریچه سقفی تایلی روشنایی

دریچه سقفی چهار طرفه آلومینیومی 1

دریچه سقفی چهار طرفه آلومینیومی 2

باکس دریچه تایلی